Obchodní podmínky

Home > Vše o nákupu > Obchodní podmínky

1.  Základní ustanovení 8.  Reklamace poškozené zásilky
2.  Kupní smlouva 9.  Nevyzvednutí objednaného zboží
3.  Provozní doba 10.  Odstoupení od smlouvy
4.  Objednávání 11.  Bezpečnost a ochrana informací
5.  Ceny 12.  Zasílání obchodních sdělení
6.  Platební podmínky 13.  Záruční podmínky
7. 
Dodací podmínky 14. 
Závěrečná ustanoveníVšeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky společnosti Fitsport – Jiří Trampota (dále jen VOP).


1. Základní ustanovení


Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně společnost Fitsport - Jiří Trampota, Chrástecká 20, 312 00 Plzeň ; IČ: 49780441, Registrace v Živnostenském rejstříku, č.j.: Zm.11231/05, Ev.č.: 340500-28339 ze dne 27.12.1993 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující a/nebo objednatel, který může být i spotřebitelem (dále jen „kupující“).


Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na těchto webových stránkách v sekci „Kontakty“.
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem
 je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.
 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součástí jsou reklamační řád a způsoby dopravy a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem .


2. Kupní smlouva 


Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí objednávky prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod 4. Objednávání.

 
Je-li kupujícím podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem.
 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné.      
 
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. 
 
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.


3. Provozní doba


Objednávky prostřednictvím internetového obchodu je možné podávat 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Zboží je expedováno pouze v pracovních dnech, a to v průběhu pracovní doby. Pracovní doba je uvedena v kontaktu.


4. Objednávání


Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.


Objednávat zboží je možné následujícími způsoby:
 
Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky v internetovém obchodě.


5. Ceny

 
Všechny ceny jsou smluvní. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné atd. V případě že zákazníkem je odběratel z jiného státu a je plátcem DPH jsou ceny uvedené po jeho přihlášení bez DPH .

 
Akční ceny a akční nabídky platí buď do vyprodání skladových zásob nebo po dobu časově určenou.
 
Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad - faktura, která bude kupujícímu doručena uvnitř balíku se zbožím (pokud se nedomluví prodávající s kupujícím jinak).


6. Platební podmínky


Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • platba v hotovosti při nákupu na naší prodejně v Plzni,
 • platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím platebního terminálu na naší prodejně,
 • platba předem bankovním převodem,
 • platba přes internetové rozhraní banky,
 • platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu,
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. doběrečné – viz „způsoby dopravy“),
 • platba na fakturu se splatností pouze u vybraných zákazníků 
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
 


7. Dodací podmínky


Osobní odběr:


Zboží může převzít kupující na kamenné prodejně .

Zasílání přepravní službou - ČR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL, nebo Českou poštou s.p.. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 48  hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Zasílání přepravní službou - SR:

Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. PPL. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.


8. Reklamace poškozené zásilky

 
Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost lepící pásky, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

 
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu reklamace@fitsport.eu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.9.
Nevyzvednutí objednaného zboží


Kupující při dokončení objednávky v e-shopu prodávajícího souhlasí s podmínkou, že pokud nepřevezme zaslanou objednávku od prodávajícího a tato se následně vrátí zpět k prodávajícímu, má prodávající nárok požadovat po kupujícím náhradu vynaložených nákladů se zasláním objednávky kupujícímu.


10. Odstoupení od smlouvy


Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel


Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 
Odstoupení od smlouvy a zboží zasílejte na adresu prodávajícího:
 
Fitsport – Jiří Trampota  Chrástecká 20, 312 00 Plzeň
 
Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.).
 
Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.
 
Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii,

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup. 
 
Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. 
 
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených s vráceným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán. 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

V případě, že kupující je podnikatel, uplatní se ustanovení § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající uvádí, že kupujícímu může být nabídnuta dohoda o ukončení kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady. 
 
Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě vyprodání zboží, nemožnosti obstarání zboží do 30 dnů po přijetí objednávky nebo v případě zjevné chyby v uvedení ceny nebo slevy na zboží na internetových stránkách prodávajícího za podmínky, že zjevně nepřiměřená cena nebo sleva nejsou doplněny o uvedení označení „akce“ nebo „akční nabídka“.

Prodávající i kupující mají v případě potřeby možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Cílem je dospět ke smírnému urovnání sporu a dohodě obou stran. S tímto se obrací na ČOI, která vydá ve věci právně nezávazné odůvodněné stanovisko, které může dále jedna ze zúčastněných stran užít při dalších krocích. Veškeré potřebné informace  na www.adr.coi.cz.


11. Bezpečnost a ochrana informací


Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a komerčních akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky a s platným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů.


12. Zasílání obchodních sdělení

Každému zákazníkovi, který při registraci nebo při objednávce zboží v našem e-shopu, souhlasil se zasíláním obchodních sdělení naší firmy, tímto souhlasí s rozesíláním obchodních sdělení včetně informačních e-mailů s nabídkami slev a slevových kuponů na jeho e-mail, který vyplnil ve svém profilu. V případě, že chce zákazník zrušit zasílání těchto obchodních sdělení včetně informačních e-mailů s nabídkami slev a slevových kuponů, může zasílání zrušit ve svém profilu po přihlášení v našem e-shopu nebo se může  odhlásit ZDE .


13. Záruční podmínky


Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR. Jako záruční list, v případě jeho nevydání, slouží nákupní doklad (faktura).


14. Závěrečná ustanovení


Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.4.2013 . Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

0 kusů 0
377 461 999, 373 701 730
fitsport@fitsport.euPoužité obrázky jsou ze serveru
Copyright (c) 123RF Stock Photos